Connecta T1.1 - Beacon Message

The amateur radio operator Fredy Damkalis (Alfredos-Panagiotis Damkalis) has decoded the beacon message. Thank you Fredy!
And thank you Connecta T1.1 for this wonderful message.